Числото 10 като символ…
никак не е случайно, особено за преходното ни съвремие.

Преди да продължите да четете, напишете спонтанно1 интуитивно имената на 10 човека от вашето обкръжение, които обичате от сърце…

  1. На първия пожелайте да отвори сърцето си и за най-объркващите преживявания, които е имал.
  2. На втория пожелайте да успокои ума си и да го освободи от ненужни и изчерпващи противоречия.
  3. На третия – да бъде милостив, първо към себе си.
  4. На четвъртия- да разлиства търпеливо талантите си всеки божи ден.
  5. На петия пожелайте да открива смелост отвъд страха си.
  6. На шестия – всяка сутрин да се събужда с все повече светлина в ума и в сърцето си.
  7. На седмия – да не се колебае ненужно и да вярва в изборите, които е направил във времето.
  8. На осмия – да разширява представата си за света и да задълбочава усета за себе си.
  9. На деветия – да мисли, чувства, изразява и прилага истината на душата си.
  10. На десетия – да открие дара на безпричинната радост и да го споделя с любов.

И нека помним – онова, което от сърце пожелаваме на другите, го придобиваме и самите ние


„Един човек бил много вярващ. Но непрекъснато се сър­дел на Бога, че не му се показва и никъде не го води със Себе си.
Най-сетне Господ му рекъл:
„Синко, Аз живея на Стотния етаж, а ти – на Първия. Аз, обаче, мога да сляза само до Де­сетия. Ти сам трябва да се качиш до този етаж, каквито и уси­лия, трудности, мъки, несгоди и страдания да ти струва това и колкото и време да загубиш. Важното е абсолютно сам да стигнеш до там. А след това Аз имам грижата. Ако имаш още сили,ще вървиш нагоре по стълбите. Ако нямаш,ще вземеш асансьора. Но ако си толкова изнемощял, че не можеш да вле­зеш и в асансьора, Аз ще те изнеса Горе на ръце!“

Аналитичната стойност на числото 10 е едно отражение на единицата, защото с него завършва числовата редица ОТ 1 ДО 9, изградена от събирателния фокус на всички числа, участващи в нейната обща верига. Измерението на времето достига до своя краен предел и ето, че трябва да се вложи новата енергийна единица. Числото 10 е като краен продукт на еволюционната мисъл достигнала до определен предел, която трябва да се върне отначало, за да продължи пътя си по спираловидната линия, явяваща се реализация на абсолютната и стойност.

~М.С.(Guru Sakhi)

 

Don`t copy text!